luns 31 outubro 2016

AS IRMANDADES DA FALA EN IMAXES

Como seguramente saberedes, este ano conmemórase o centenario da creación das Irmandades da Fala (1916-2016). A intención desta iniciativa era promover o uso da lingua galega por ser parte substancial da nosa identidade e por extensión difundir todas as formas de expresión da cultura galega. O obxectivo que empeza sendo fundamentalmente cultural evolucionará cara a reivindicación política. A primeira Irmandade foi creada por Antón Villar Ponte na Coruña o 18 de maio de 1916. Tras esta iniciativa xurdiron outras por toda Galicia nas que participaron moitos personaxes do Salnés. Tal é o caso de Ramón Cabanillas, Miguel Gil Casares ou Francisco Asorey que se integran na Irmandade de Santiago. En Vilagarcía Vicente e Valentín Gómez Paratcha, Loureiro, Torres e Elpidio Villaverde, e anos despois Xosé Núñez Búa e Fermín e Luís Bouza-Brey. E ata houbo un intento de crear unha Irmandade en Cambados que non callou. Achegaríanse posteriormente ás Irmandades os cambadeses: Bernardino Quintanilla, Ramón Gil Armada e Antonio Magariños Granda.

Farei a continuación un percorrido polas imaxes máis coñecidas e significativas da experiencia das Irmandades.

I ASEMBLEA , celebrada en Lugo en novembro de 1918. O manifesto asinado nesta asemblea será a base programática do nacionalismo galego ata a 2ª República. Quedaba claro que as  Irmandades da Fala non eran só un instrumento cultural.

Non son moi recoñecibles os persoaxes que aparecen nesta foto, salvo o caso de Vicente Risco que se sitúa diante, case no centro e leva bastón e sombreiro. Tamén con bastón e sombreiro, na dereita da foto debe ser Antón Losada Diéguez. Pode ser Manuel Banet Fontenla, fundador da Irmandade de Monforte (onde era notario), o que está detras de Risco, á dereita, algo tapada a súa cara polo chapeu de Vicente. E o segundo pola esquerda (parece que leva un cigarro entre os dedos) pode ser Ramón Villar Ponte, irmán de Antón.

En agosto de 1920 ingresa na Real Academia galega Ramón Cabanillas, membro destacado das Irmandades e poeta-estandarte do movemento. A cerimonia ten lugar no Balneario de Mondariz, rexentado por Enrique Peinador, tamén socio irmandiño. Asisten numerosos membros da Academia e por suposto moitos dos seus amigos irmandiños. Aquí os vemos no xantar que se celebra na finca das Pías do citado Balneario.


Fomos capaces de identificar aos seguintes personaxes:
1- O avogado celanovés Manuel Lezón, os académicos: 2. Wenceslao Requejo, 3. Fernando Martínez Morás, 4. Andrés Martínez Salazar, 5. Bieito Fernández Alonso, 6. Marcelo Macías, 7. Amador Montenegro e 8. Francisco Asorey, 9. José Palacios (irmán do arquitecto Antonio), 10. Antón Villar Ponte, 11. Ramón Cabanillas, 12. Vicente Risco, 13. Vitor Casas, 14. O xornalista ourensá José Fernández Gallego, 15. Antonio Rey Soto, 16. Adela Lezón (filla de Manuel Lezón), 17. Eva Rodríguez (muller do pintor Lloréns), 18. Francisco Lloréns, 19. Eladio Rodríguez, 20. Antonio Palacios, 21. Uxío Carré Aldao, 22. Enrique Peinador.


IV ASEMBLEA, celebrada en Monforte de Lemos en febreiro de 1922. Tivo lugar nesta Asemblea algo que se viña xestando dende facía tempo, a división entre os compañeiros irmandiños por mor de diferenzas ideolóxicas e de actuación política. Justo F. Beramendi ten identificado os principais grupos enfrontados: unha corrente liberal-demócrata representada polos irmandiños coruñeses, partidarios da alianza con outros grupos (agraristas por exem.) e a participación nas eleccións lexislativas e municipais que convoca o réxime da Restauración (Afonso XIII). Por outro lado os tradicionalistas, representados principalmente polos membros da Irmandade ourensá e dirixidos por Vicente Risco, ven inútil a participación no corrupto sistema da Restauración. A miúdo se relacionou a este grupo coa defensa dun movemento máis de acción cultural, fronte aos coruñeses que representarían unha vía máis política. Emilio Ínsua no seu libro "A nosa terra é nosa! a xeira das Irmandades da Fala (1916-1931)" publicado fai uns meses, demostra claramente que as diferenzas están na estratexia política a seguir. Risco e os ourensáns están radicalmente en contra da alianza con outros grupos políticos, especialmente españois. Queren salvagardar a "pureza" (e certo elitismo) do movemento.Como me lembrou a lectura deste estupendo libro a situación do nacionalismo galego actual !, 100 anos despois!. A ruptura consolidouse e aparece a Irmandade Nacionalista Galega (ING) dirixida por Risco. Nela intégranse (inicialmente) algunhas das figuras máis destacadas das Irmandades como Antón Villar Ponte ou Castelao.Aparecen nesta foto na primeira fila de esq a dta: Castelao, Arturo Noguerol, Antón Losada Diéguez e no extremo Xesús Ferro Couselo. Na segunda fila Ánxel Casal (alcalde de Santiago en 1936), Antón Villar Ponte, o escritor e xornalista Roberto Blanco Torres, Ramón Otero Pedrayo e Alfonso Vázquez-Monjardín. E na fila terceira e última: o poeta Manuel Antonio, o xornalista Manuel Lustres Rivas, Ramón Villar Ponte e descoñecido.

En 1923 un grupo de universitarios vinculados ás Irmandades fundan o Seminario de Estudos Galegos, outro proxecto dos Irmandiños para fomentar o progreso cultural e científico de Galicia. Nesta foto aparecen retratados moitos dos seus membros nunha xuntanza celebrada en 1926.1.Francisco Asorey, 2. Roberto Blanco Torres, 3. Camilo Díaz Baliño, 4. Xulio Balboa, 5. Magariños Negreira, 6. Augusto Casas, 7. López Abente, 8. Xaime Quintanilla, 9. Valeriano Villanueva, 10. Martínez López, 11. Antón Villar Ponte, 12. Castelao, 13. Luis Bouza Brey, 14. José Filgueira Martínez, 15. Ánxel Casal, 16. Evaristo Correa Calderón, 17. Catá, 18. Leandro Carré Alvarellos, 19. Lugrís Freire, 20. Otero Pedrayo, 21. Xosé Filgueira Valverde, 22. Salvador Cabeza de León, 23. Luis Tobío Fernández, 24. Vicente Risco, 25. Victoriano Taibo, 26. Requejo, 27. Luis Iglesias, 28. López Cuevillas, 29. José María Castroviejo, 30. Xavier Prado, 31 Feijóo, 32. Urbano Lugrís, 33. Urbano Losada.


25 de xullo de 1930, xantar da Barxa, Teis,Vigo.  A Ditadura de Primo de Rivera (1923-1930)  trouxo nos seus inicios certas esperanzas de cambio do sistema político da Restauración. Así se explica a participación dalgúns dos membros Irmandiños en institucións da Ditadura (como Risco, Losada Diéguez ou Villar Ponte) pero pronto se decatan do erro e descubren ademais que o ideario Primoriveirista é fortemente antinacionalista. A represión que sigue contra os nacionalistas vai conseguir o achegamento entre os grupos enfrontados e cara o final do período da Ditadura o nacionalismo semella unido de novo.


O 25 de xullo fora instituído polas Irmandades como o día de Galicia e este 25 de xullo de 1930, recén caída a Ditadura de Primo de Rivera, os nacionalistas acoden a Vigo, esperanzados no futuro que se abre,  a celebrar este día. Iníciase a celebración cun acto de afirmación galeguista no Teatro García Barbón, onde falan Otero Pedrayo, Valentín Paz Andrade e Castelao e posteriormente celébrase un banquete de 200 comensais no parque da Barxa. Leronse unhas páxinas enviadas por Antón Villar Ponte que non asistiu e versos de Cabanillas e discursos de García Martí, Álvaro de las Casas, Gómez Román, Fernández Mato, Arturo Noguerol, García Ramos e Paz Andrade. Aí se tirou esta foto. Recoñecemos na primeira fila de esq. a dta a Miguel Bezares, Fernández Mato, Castelao, descoñecido, Valentín Paz-Andrade e Cabanillas. Na altura da terceira fila, nos extremos, na esq. aparece Florentino López Cuevillas e na dta o arquitecto Gómez Román. Puidera ser Ánxel Casal o que está dúas filas máis atrás de Castelao. E na Fundación Illa Couto, recoñeceron a un adolescente Xaime Illa e a seu pai entre o grupo. Un pouco á esquerda de Gómez Román, con lentes, pode ser Filgueira Valverde.


Cabanillas compón este poema para a ocasión:

NO XUNTOIRO DA BARXA

A cumprir as escuras vaguedades,
da costa verdecente ten chegado
o bardo das edades,
lanza e escudo dos bos e xenerosos,
o que apreixou outrora,
no ben acompasado
fungar dos rumorosos,
a profética voz alentadora.

Está con nós, ergueito á beira nosa,
o do céltigo clan, mestre druída
coa litúrxica fouce milagrosa,
a lira de ouro e ferro
e a barba de albas rosas frorecida;
o dos craros acentos sonorosos,
cantor dos altos feitos;
o que ordeou, para os afáns groriosos,
aparellar os esforzados peitos.
Irmáns na Causa! Os tempos son chegados!
Nestora de baril rexurdimento,
xa espertou a aldea!
Xa canta o auriol! Xa se randea
a farturenta espiga!
É forza pórse en pé! É nosa obriga
temprar as fouces, encoirar o mallo
e saír animosos, cara á veiga,
a escomenzar o redentor traballo!
Tras do loitar sin trégoa
virá o repouso á soma do carballo!

Irmáns, todos a unha! Arrodeade a leira!
Que regue a nosa Terra o suor noso
e a fouce corra no tronzar certeira!
Escoitade o puxente
berro do vagorosos:
"Diante de vós ondea
a barda de ouro ardente...!
Segade a vosa herdade!
Ai daquel que non seia valente!
Segade, galegos! Con forza! Segade!

En cidades, aldeias e escampados
Galicia enteira estremecida escoita
o brado nunca dado a esquecimento
con que nos chama, impregador, á loita
o que comanda os míticos gurrreiros
do pinal encantado de Froxán,
o que deixou os bélicos loureiros
a verdecer na estrofa que pregoa
a redenzón da boa
nazón de Breogán.

Os tempos son chegados!
Arriba os bos, os fortes e esforzados!
Galicia canta e prega!
Xa madurou a espiga
na campía galega!
Como na enxebre, céltiga cantiga
da alborada que anuncia o alto gozo
das xornadas de sega,
o novo sol, o sol ridente e mozo,
está batendo á porta
da choupana gallega.

Xa proclamada a Segunda República (14-4-1931) e celebradas as eleccións a Cortes Constituíntes (nas que saen elixidos os nacionalistas Antón Villar Ponte, Castelao, Otero Pedrayo e Suárez Picallo) ten lugar a celebración da 7ª Asemblea das Irmandades. Aconteceu en Pontevedra os días 5 e 6 de decembro de 1931. Nela decídese a disolución das Irmandades e a creación do Partido Galeguista que terá como obxectivo prioritario, conseguir un Estatuto de Autonomía para Galicia. Desta xuntanza é esta célebre foto.


Presidindo a xuntanza están na mesa, de costas, Plácido Castro e Alexandre Bóveda, e de perfil Banet Fontenla e un pouco máis alá Vitor Casas. Entre os asistentes á esquerda, Filgueira Valverde e Antón Iglesias Vilarelle (na foto ten unha marca na cara), unha fila por detrás de Vilarelle e cara a dereita, con lentes, parece Otero Pedrayo. Ao fondo á dereita da foto, de pé, Castelao, e sentado escribindo, Valentín Paz Andrade.

Remato recomendando a lectura do libro citado do noso veciño Emilio Ínsua, unha obra rigorosa, algo extensa pero doada de ler pola claridade con que se expoñen as ideas.


sábado 02 xullo 2016

ANIVERSARIO DA MORTE DE FRANCISCO ASOREY

Hoxe, 2 de xullo, fai 55 anos que morreu en Santiago de Compostela o escultor cambadés, membro das Irmandades da Fala.

Como pequena lembranza recollemos aquí algunhas fotos da súa traxectoria vital e artística


 Foto tirada na galería posterior da casa natal de Asorey en Fefiñáns. Aparecen varios membros da familia del Valle que mercaron a casa en 1895. Anos antes soían vir a pasar os veráns a Cambados e alugaban a casa da familia Asorey, eles instalábanse na planta baixa, e a famila del Valle na primeira planta, a relación entre eles era case familiar. Nesta foto pode ser o neno Paquiño Asorey o que está sentado no centro. Se se confirmara que é efectivamente Asorey, sería a foto máis antiga conservada. Corresponde a finais do s. XIX, foi tirada cunha cámara que trouxo Anatole del Valle de Francia e facilitáronma os descendentes.Sendo aínda adolescente (14 anos) Paquiño Asorey sae en barco do porto de Vigo rumbo a Barcelona, a estudar no Colexio dos Salesianos de Sarriá, un pobo obreiro e industrial  nos arredores da metrópole catalana. Dende alí debeu enviar esta foto aos seus familiares algún tempo despois de instalarse. Na parte inferior da fotografía aparece o nome do fotógrafo e o enderezo do seu estudo en Sarriá. O futuro artista debía ter sobre 15 anos, ca 1904. FOTO: Adela Leiro.   Foto aparecida na publicación: "Cambados: dos tempos idos..." publicada polo Concello de Cambados en 1990 e coordinada por Luís Rei. Indica: "Asorey, Mozo. Foto enviada por Asorey a Luís García (aprox. 1910)". Se a data é correcta pode corresponder aos primeiros tempos da estadía de Asorey en Madrid, aprox. entre 1910 e 1919. A pose do cambadés na imaxe indica a seguridade e confianza coa que se enfronta un artista novo ao reto de abrirse paso como escultor na capital madrileña.Aparece Asorey traballando no retrato do fotógrafo Enrique Guerra. Consérvase na RAG, foi doazón do pintor e amigo Luis Quintas Goyanes. Apareceu a foto na revista Vida Gallega  en 1913.Foto tirada arredor de 1916, probablemente en Madrid. En torno a estes anos o artista cambadés coincide en Madrid co pintor Cordobés, Julio Romero de Torres así como con artistas galegos como Manuel Bujados, ambos levaban unha vida bastante bohemia (e nocturna) que probablemente Asorey compartiu. Destas vivencias seguramente saiu a inspiración para a obra conservada no Museo de Pontevedra, Lo jondo, unha visión caricaturesca e sensual dun tablao flamenco. Non debeu de durar moito esta vida para o noso artista porque pronto se sinte atraído polo ambiente compostelano, onde coñece á súa futura muller, Jesusa Ferreiro. O cambio vese nas obras de 1915: Cabaleiros negros e 1917: Rezo de Beatas. FOTO: Adela Leiro.


Xantar na finca das Pías dentro dos actos celebrados no Balneario de Mondariz polo ingreso de Ramón Cabanillas na Real Academia Galega en agosto de 1920. Asorey non podía faltar á homenaxe do seu amigo. En 1916 foran creadas por Antón Villar Ponte as Irmandades da Fala, tanto Cabanillas como Asorey e Vicente Risco (que aparecen na foto)  afiliáronse ás Irmandades. Foto: Vida GallegaEste é un dos retratos de Asorey máis difundidos, debe corresponder a 1928, foi feita no estudo do fotógrafo vigués Pacheco. Nesta fotografía vese incluso a sinatura do fotógrafo.Foto: Adela Leiro.
Pasado o trauma da Guerra Civil, dentro do estreito marco que a ditadura de Franco permite, empezan a xurdir diversas iniciativas culturais que pretenden conservar a lingua e a cultura galega. Un exemplo disto é a creación do Padroado Rosalía de Castro que pretende comprar e restaurar a casa padronesa na que morreu a poetisa. Esta foto mostra unha reunión dos membros do padroado. Consérvase na RAG e corresponde a 1950. Aparece Asorey, que nese ano estaba preparando o monumento á poetisa galega que ía ser levantado en Padrón. Finalmente non foi el o que fixo a escultura. Tamén aparece a filla de Rosalía (sentada), Gala Murguía de Castro e tamén o arquitecto Manuel Gómez-Román que será o encargado da restauración da casa.Corresponde esta imaxe a unha reportaxe que fixo o fotógrafo Marcelino para o xornal compostelán, La Noche en 1957. É dos últimos retratos que se fan ao artista antes da súa morte, que acontece, tal día como hoxe, un 2 de xullo, en 1961. Vese ao artista traballando na maqueta dun monumento ao futbolista Luís Otero que se ía levantar no estadio de Riazor na Coruña. Non chegou a facerse. Foto: Adela Leiro.

sábado 02 abril 2016

OS PAZOS DE CAMBADOS E MIGUEL DURÁN-LORIGA

Miguel Durán-Loriga e Salgado naceu na Coruña en 1886 e estudou arquitectura en Madrid, especializándose en restauración de monumentos. Nos veráns de 1945 a 1949 percorreu Galicia xunto con Antonio Taboada Roca, para estudar gran número de pazos galegos. Fixeron fotografías, debuxos, levantaron planos... a súa morte en 1950 interrumpiu o traballo. Anos despois os seus herdeiros depositaron  esta valiosa información no Museo de Pontevedra, que en colaboración coa Deputación de Pontevedra, decidiu publicala en 2012, para axudar á súa difusión.

Capa do libro publicado polo Museo de Pontevedra, e autorretrato de Miguel Durán-Loriga, atópase neste enlace:http://www.museo.depo.es/noticias/notas.de.prensa/es.02010621.html


As fotografías, texto e debuxos que publicamos a continuación proceden deste estudo:

PAZO DE BAZÁN

Foi visitado en 1945. Curiosamente describe a fachada posterior que dá ao xardín, e non a principal, e aparece a seguinte información:

"La fachada es de sillería y en partes de mampostería. La escalera de acceso al edificio, la mesa, los bancos y las columnas del cenador del jardín, son obra en piedra. En las fachadas de la casa hay figuras talladas en la piedra.
Hay una fachada antigua que hoy hace de traviesa en la segunda crujía. El acceso a la casa se hace por medio de una escalera de trece peldaños. Al final de dicha escalera hay una especie de solana-corredor pero sin cubierta. Los huecos de ventanas y puertas están sin guarnecer, lo que hace que el edificio tenga un aspecto rústico.
En el jardín, un bonito cenador con columnillas de piedra. En el centro mesa cuadrada con un banco de la misma longitud, a cada uno de los lados. Cuadros muy estrechos y largos con setos de boj, forman tres carreras.


Hay en la finca un enorme tronco de eucaliptus traído en 1868 por Lorenzo Izquierdo Zárate, que fue diputado. En el jardín, magníficas hortensias, camelias y azaleas, famosas por su tamaño y belleza"


PAZO DE FEFIÑÁNS

 Foi visitado en 1947. Descríbense materiais de construción e detalles decorativos. Nun fragmento dise:

" Fefiñáns, a pesar de algunas vicisitudes, es con Oca el pazo más importante de Galicia. Su gran plaza llegaba en otro tiempo casi al mar y se entraba en ella por un arco romano. Esta plaza fue expropiada por el ayuntamiento y rodeada de casas mezquinas. Sin embargo, es impresionante el aspecto del pazo con sus dos frentes y el torreón y un tercer frente constituido por la capilla, que es una verdadera iglesia con sus dos torres rodeada de elevada lonja. La planta general del palacio obedece al tipo de tres alas formando patio exterior pues la iglesia, con su derrumbado pasadizo elevado que la unía a la casa, formaba su tercer ala. Se equivoca Lampérez al considerar Fefiñáns pazo de dos alas según el prototipo que cree ver en el palacio de Gelmirez."

Praza do mercado en 1947. Polo que se ve nesta data segue a usarse a praza como lugar de mercado, debe ser das últimas fotos que se tiraron antes do seu traslado a Cambados, que parece que aconteceu en 1949.


Vista aérea do pazo, probablemente dende unha das torres da igrexa de san Bieito. Ao fondo pode verse o monte da Pastora e sta Mariña

 
Entrada principal do pazo. É posible ver un automóbil no portal.

venres 25 marzo 2016

UNHA OBRA DE ASOREY EN CAMBADOS?

A imaxe de Xesús Nazareno que está na Igrexa parroquial de Cambados (non na capela do Hospital) poidera ser de Asorey.

Francisco Asorey empezou a súa formación como escultor en Sarriá, Barcelona. Alí existía un obradoiro de imaxinería relixiosa dirixida polo escultor Parellada. Polo tanto "as primeiras letras" artísticas do cambadés foron como escultor de imaxes relixiosas. Posteriormente adicouse a moitos xéneros escultóricos diferentes, pero nunca deixou de esculpir imaxinería. Podería decirse que foi "o último gran imaxineiro".


Obradoiro de imaxes relixiosas no Colexio Salesiano de Sarriá. O home de traxe puidera ser Parellada, mestre de Asorey. Foto facilitada polo Padre salesiano Amado Pérez. 


As imaxes relixiosas están feitas en madeira. A tradición de facer estas imaxes remóntase á Idade Media na cultura cristiá, pero podemos atopalas tamén na cultura grega e exipcia. Tiveron especial difusión durante o Barroco (ss. XVII-XVIII). Os encargos da Igrexa Católica pedían realismo e a técnica usada permitíao. Tampouco había tantos medios económicos como en Italia por exemplo, onde se facían en mármore. A madeira sae máis barata. Aparecen en Galicia,  nestes séculos e posteriores, un gran número de escultores que acadan un enorme grado de mestría: Gregorio FernándezFrancisco de Moure, Gambino, Felipe de Castro, Xosé Ferreiro... A Igrexa era a que tiña maior poder económico e polo tanto a que facía máis encargos, eso explica a non existencia á penas de escultura profana ou non relixiosa en Galicia neses séculos. Pese á enorme calidade dos artistas citados quizais está pouco valorada e coñecida a súa obra no momento actual. Asorey beberá de toda esta tradición escultórica galega.

As esculturas relixiosas fanse en madeira, logo recóbrense dunha capa de estuco (cola de coello+ xeso) que vai absorber ben a pintura ao óleo que se aplica posteriormente. Para gañar en realismo, moitas veces úsanse "postizos": pelo natural, ollos de cristal, marfil nos dentes... Unha técnica chamada "estofado" enriquece ás veces a policromía. A figura recóbrese de láminas de pan de ouro ou prata (nas zonas onde van ir as roupas) que logo se pintan por riba e finalmente ráspase esa pintura facendo debuxos que permiten ver por baixo o dourado, o resultado é moi vistoso e imita os brocados das roupas antigas.

Detalle do "estofado" da Virxe do Carme de Cuntis de Asorey. Foto: Maribel Iglesias

A primeira obra de escultura que coñecemos de Asorey é precisamente unha imaxe relixiosa. Trátase dun Cristo (que formaba parte dun Calvario coa Virxe e S. Xoán a cada lado) que se atopa no Colexio dos Salesianos de Barakaldo, a onde foi Asorey como profesor de debuxo e onde montou o seu primeiro obradoiro de escultura cos artistas vascos Beovide e Guraya. A datación aproximada é sobre 1908. Asorey tería sobre 19 anos. Chámanlle en Barakaldo: "O Cristo do Perdón".

Crucificado, Capela do Colexio dos Salesianos de Barakaldo. Foto: Maribel Iglesias

Pero imos á obra que nos ocupa hoxe. Púxome sobre a pista de que o Nazareno poidera ser de Asorey unha reseña nun xornal: El Ideal Gallego do 7-4-1920, pax. 2, que se pode consultar doadamente na BIBLIOTECA GALICIANA, alí dise:

DE CAMBADOS

La Semana Santa en esta villa resultó muy solemne, predicando en el Lavatorio, Descendimiento y Soledad el ilustrado capellán de la Casa-Hospicio de Pontevedra Sr. Vidal Vecino, estando muy elocuente y a gran altura, y en el encuentro y Pasión, el coadjutor Sr. Rodríguez Cadarso, siendo muy elogiada su labor oratoria.
Las procesiones respectivas resultaron muy brillantes, especialmente la del Santo Entierro que presidió el Ayuntamiento con las autoridades militares.
 Haremos mención de una hermosa escultura del Nazareno, obra del ilustre paisano, hijo de Cambados, Sr. Asorey. Fué estrenada esta imagen este año y es de completo agrado del pueblo. Por su autor podemos juzgar la obra de arte.  

Consérvanse algunhas fotos antigas onde se pode ver a imaxe. Corresponden seguramente aos anos 40.

"O Santo Encontro" na Praza Alfredo Brañas. O Nazareno vese na parte dereita da foto. Aparece na publicación, "Cambados dos tempos idos" coordinada por Luís Rei e editada en 1990. Alí indícase que a foto é de 1944.
Probablemente é da mesma data esta foto que nos facilitou Manolo Pillado a través do grupo de facebook: Fotos de Cambados.

Para recoller máis datos sobre esta escultura visitei o Arquivo Diocesano de Santiago que se atopa no edificio do Seminario Maior. Alí conservan a maior parte da documentación das parroquias da diócese de Santiago. Teñen tamén unha catalogación das imaxes que existen nas igrexas desa diócese (á que pertence Cambados) feita polo profesor Ares Espada, na que se indica que esta imaxe pertence a Asorey. Pero non se di de onde se obtén a información e data a imaxe nos anos 40.

Os datos que teño parecen indicar que efectivamente a escultura sae do taller de Asorey. Pero, cal é a súa data? 1920, como indica o xornal, é a mesma imaxe que temos hoxe? anos 40 como di Ares Espada?

Alguén pode facilitarme algún dato máis?


A escultura do Nazareno hoxe. Trátase dunha imaxe de vestir. Só están esculpidas, rostro, brazos e pernas. Os brillos da policromía (que non aparecen noutras obras de Asorey) parecen indicar que probablemente foi repintada. Fotos: Maribel Iglesias.


sábado 31 outubro 2015

OS DESCENDENTES DE DIEGO DE ZÁRATE (e III). Sindo Mosteiro

Última entrega da serie sobre a casa de Montesacro. Grazas Sindo.
Foto: Sindo Mosteiro.2012.

Co paso do tempo, o pazo de Montesacro sería residencia habitual dos marqueses nalgunhas épocas, quedando como casa de temporada noutras. Coa chegada dos Luyando, alternarían co pazo de Bermás sobre todo. Esta familia, que adoptaría algúns dos costumes do seu rango como señores da súa terra e xurisdición, mantería, porén, unha actitude máis liberal que outros do seu status, e así foi evidente cos desencontros cos vizcondes de Fefiñáns e duque de Alba, posuidores dos veciños señoríos de Fefiñans e Cambados. Na mesma liña estaban os Bazán, que incluso chegarían a preitos polo enfrontamento con algún franciscano cambadés ultraortodoxo que os acusaba de seren descendentes de xudeus, por non falar do detestable que lles resultaba aos tradicionalistas a figura daquel insigne Pedro Pablo Bazán de Mendoza, máis afín ás novas ideas revolucionarias francesas. Ambas familias chegarían a enlazar cando o IV marqués casa con María Gaspara Bazán de Mendoza. A chegada no 1856 de Jose María de Luyando Hormaechea, VII marqués de Montesacro, supón unha certa revolución en San Tomé do Mar, onde os seus habitantes trataban de estender os beneficios da condición de matriculados no mar dos mariñeiros ao resto da poboación e de levaren a cabo negocios con que superaren a crise de 1842-52 en que desaparecera practicamente a sardiña da nosa ribeira.

 Fragmento dun mapa de Cambados de 1593 no que se pode ver a "barca das Estacas" que cruzaba o río Umia. Arquivo Universitario de Santiago.

 Desde 1840 levaban o beneficio de xeito irregular da barca das Estacas, da que era arrendatario José Aragunde, a quen se lle embargan no 1860 –tras preito do marqués- 3.066 reais. Tamén se pretende embargar a Manuel Pérez del Río, depositario teórico dos fondos, ao que non se lle atopa nada. A sentencia será favorable ao marqués en data de 21 de xaneiro de 1861. O uso da barca sería imprescindible para o paso do río até a construción da ponte, iniciada no 1868 e rematada no 1878, a iniciativa dun grupo de inversores que tiraba proveito das taxas a cobraren nunha casa anexa. A ponte non será de uso público e gratuíto até a compra polo Estado, a iniciativa do marqués de Mochales, deputado en Cortes polo partido de Cambados, no 1902.

Entre os descendentes destacados desta liña está Juan Zárate y Murga, Capitán Xeneral das Canarias no 1840; Manuel Taboada Roca, X marqués de Montesacro, maxistrado do Tribunal Supremo e xenealoxista e o seu irmán Antonio, tamén destacado investigador en diferentes campos históricos. A filla de Manuel, Mª del Pilar Lourdes Taboada Fernández, é a XII e actual marquesa de Montesacro desde o 30 de marzo de 2012. Tamén se debe mencionar a Ramiro Hernán Luyando Varela de Luaces Zárate, IX marqués de Montesacro, morto no 6 de febreiro de 1937 e derradeiro habitante deste pazo antes da venda, para trasladar o asilo instalado no pazo de Torrado aquí, pola súa viúva, Juana María Grisone Vezzoso, que ao pouco marcha para casar co III marqués de Alonso-Martínez e IV marqués de Bellamar no 30 de abril de 1941. Praia de San Tomé do Mar e pazo de Montesacro. Foto Sindo Mosteiro, 2012.

Pero seguramente dous van ser os máis destacados, pai e fillo. Vicente de Zárate-Murga Bazán de Mendoza, V marqués de Montesacro, nacido o 21 de xaneiro de 1779 en San Tomé do Mar, era fillo de Antonio Julián de Zárate Murga e de Gaspara Bazán de Mendoza e casou con Socorro Piñeiro Cárdenas, do que resultaron os fillos Javier e Valvanera Zárate Piñeiro, VI marquesa de Montesacro. Este Vicente era membro da “Real Maestranza de Caballería de Granada”, acadando o cargo de tenente coronel da milicia provincial, en principio unha organización na reserva, que na Guerra Carlista de 1833-40 é totalmente asimilable á infantería do exército. Durante o conflito armado deuse o intento de rebelión chamado “Conspiración do Salnés”, proclamada o 26 de abril de 1835 na igrexa de Paradela, como estratexia plurinuclear en paralelo ás que lideraban o cóengo cardeal de Santiago, Gorostidi, e Antonio López, logo presos e executados. O líder era o antigo oficial José Martínez Andrade e o segundo era o propio cura de Paradela e actuaban por boa parte do Salnés tratando de estender a rebelión. Andrade, xunto co seu segundo e outros dous compañeiros, foron presos e levados á cadea de Pontevedra o 5 de maio polas milicias que dirixía Vicente Zárate, marqués de Montesacro, acuarteladas no vello convento expropiado dos franciscanos de Cambados. O 8 de xuño, a pesar das presións das elites máis conservadoras, é ordenada polo capitán xeneral do Exército do Reino de Galicia a execución dos once reos capturados até entón, dos que seis eran cregos, e todos eles procedentes das parroquias de Tremoedo, Paradela, Briallos, Leiro, Vilanova e Romai. Tamén serán xulgados en Caldas outros elementos acusados de conspiración e apoio á facción carlista, dos que sete resultaron ser tamén cregos das parroquias de Carracedo, Cesar, Baión, Leiro, Tremoedo e Deiro. A causa dos méritos contraídos o marqués sería nomeado senador pola provincia de Pontevedra no 7 de marzo de 1840, aínda que non chega a xurar o cargo. Aínda tería que ver morrer ao seu fillo e truncado sucesor, sobrevivíndoo tres anos até o 1847.

Javier Zárate Piñeiro é asasinado no 1844, segundo algúns autores, no pazo familiar de San Tomé do Mar; segundo outros é malferido na alameda e trasladado ao pazo onde agoniza ata a morte. Pero a versión que máis circula é a de que foi asasinado na alameda a causa da súa actividade como o que hoxe poderiamos chamar “depredador sexual”. Seica tiña unha afección desmedida polas saias, o que levou a que os veciños de San Tomé se confabularan para lle daren morte con sacos cheos de area da praia. Este detalle faime pensar que ben pode ser esta narración dos feitos froito dunha elaboración literaria a posteriori, tendo en conta que algo así se conta nunha noveliña de éxito daquel tempo, escrita por Prosper Mérimée, La Vénus d'Ille, publicada no ano 1837:


“Achegueime ao leito e erguín o corpo do desgraciado mozo; estaba xa teso e frío. Os seus dentes regañados e a súa cara ennegrecida expresaban as máis terribles angustias. Ao parecer a súa morte fora violenta e a agonía terrible. Non obstante, non tiña a menor mancha de sangue na roupa. Abrinlle a camisa e vinlle no peito unha marca morada que se prolongaba polas costas e o lombo. Diríase que fora entalado por un aro de ferro. Tripei algo duro que se atopaba enriba da alfombra; baixeime e vin unha sortella de diamantes.
Levei o señor de Peyrehorade e a súa dona ao seu cuarto, despois mandei que levasen a recén casada tamén alí.
-Aínda teñen vostedes unha filla –díxenlles- e deben mirar por ela.
Parecíame claro que o señor Alphonse fora vítima dun asasinato; os asasinos atoparon algún medio para se introducir pola noite no cuarto da noiva. Aquelas mazaduras no peito e a súa dirección circular poñíanme nun aperto porque un pau ou unha barra de ferro non poderían facer tal cousa. De súpeto, lembrei ter oído que en Valencia os matóns servíanse de longos sacos de coiro cheos de xabre para pegarlles ás persoas que lles encargaban matar. Entón acordeime do arrieiro aragonés e da súa ameaza.”

Javier Zárate había pouco que casara, no 1838, na Coruña con María Circuncisión Sangro (tamén chamada Manuela), coa que tiña unha filla pequena e era fillo dun gran señor. Son curiosas as coincidencias. Esta morte vai precipitar o cambio de liña, pois coa desaparición do V marqués, nin a irmá Valvanera nin a filla, María Jacoba, serán quen de defenderen os seus posibles dereitos por moito tempo, e tampouco conseguirán finalmente acadar o outro morgado familiar, o de Salinas, que pasará a Faustina, irmá de José María de Luyando. O que sucedería a esta liña, tras sentencia xudicial, sería este VII marqués de Montesacro, con sentencia definitiva do 23 de marzo de 1863, tras uns cantos anos de teceren. O personaxe de Javier de Zárate foi moi sonado na sociedade cambadesa, aínda que a narración do seu relato confunde con frecuencia feitos do seu pai cos seus. Así, é interesante citar unha carta que Ramón Cabanillas enviou a Isidoro Millán o 8 de novembro de 1955:

“De aquel decimonónico Marqués de Montesacro que murió de una paliza que un marido ultrajado le profirió con un saco de arena, una noche de invierno en la recién plantada alameda de Santo Tomé, conozco la frase testamentaria: “es mi voluntad que me entierren con bigote y perilla como buen liberal”, por boca de Joaquín. En una ocasión, en su despacho abrió un arca de castaño en que guardaba varios documentos y entre ellos, según él, la última disposición del Marqués, muy curiosa por otras cláusulas; su propósito era enseñarme el documento pero la confidencia se interrumpió por la entrada de extraños. Ese Marqués, de quien oí hablar mucho en mi juventud, parece que era un devoto de Espartero, fue Alcalde de Cambados y el que ordenó el derribo de los arcos que unían el Palacio con la actual casa de José González, la de Laya y la iglesia de San Benito. El arca de Joaquín –debe saberlo Aurora- parece que la llevó Juanín Gil, no sé si cedida o comprada, con los documentos que contenía y otros objetos que no sé que fue de ellos. El Marqués fue uno de los hijos cambadeses más interesantes. ¡Qué valle de Salnés! Si no tuviera los años que tengo, le dedicaría mis horas.”
Quizais algún día poidamos continuar esta historia, non hai máis que dar con esa arca de que fala Cabanillas. Quen sabe cantos feitos do pasado nos podería traer cara os nosos días.

Para rematar, unha pequena coda musical con que lembrar a dous personaxes interesantes: o noso primeiro marqués de Montesacro e o músico Daniel Purcell, sempre á sombra do seu xenial irmán Henry, que morrerían no mesmo ano de 1717 case á mesma idade. Compuxo Daniel unha boa presada de obras de enorme beleza, das que destacaremos “My dearest, My fairest”, interpretada neste caso por dous contratenores irrepetibles: Andreas Scholl e Philip Jaroussky.